Prva domača naloga

Prva domača naloga nas bo popeljala v svet nizov.

Namen naloge je spoznati študenta z zankami in vejitvenimi strukturami. Izdelali bomo program, ki bo analiziral vnešeno besedilo. Program prebere niz iz standardnega vhoda. Za branje lahko uporabite razred BralecPodatkov, ki smo si ga ogledali na vajah.

Program naj prešteje število vseh znakov v nizu, število različnih znakov v nizu, frekvenco pojavitev vsakega znaka v nizu (v procentih) ter znak, ki se največkrat ponovi v nizu (pri vseh nalogah razlikujemo med velikimi in malimi črkami - A in a sta različna znaka).

Program naj na koncu še izpiše niz obrnjen po besedah (niz "Kocka je padla" je potrebno izpisati "padla je Kocka"), niz z izpuščenimi lihimi znaki in niz z izpuščenim vsakim četrtim znakom.


The first homework will take us to the world of strings.

The purpose is to familiarize the student with loops and branching statements. You'll make a program, that will analyze strings. The program should read a string from the standard input (you can use the class BralecPodatkov, that you know from the lectures).

The program should count the number of characters in the string,  the number of different characters in the string, the frequency of each character in the string, the most frequent character.

At the end, the program should also output the words in the string in reverse order (example: For string "Kocka je padla", the output should be "padla je Kocka"), the string without the characters on odd positions, the string without the characters on every fourth position.