Teme, ki jih bomo pri predmetu obravnavali:

  1. Osnove zgradbe, rasti in donosa gozda – študenti se seznanijo z osnovami in posebnostmi rasti dreves, ekološkimi dejavniki ki vplivajo na rast in načini povečevanja donosa iz gozda

  2. Gojenje gozda je osnova za proizvodnjo visoko kvalitetnega lesa iz gozda, predstavljeni bodo različni sistemi gojenja gozda (od monokultur do prebiralnega načina gojenja), redčenje kot osnovno orodje gojenja, vrste redčenja, principi redčenje, posebnosti gojenja gozda v Sloveniji

  3. Gozdnogospodarsko načrtovanje, kot osnova gospodarjenja z gozdom, predstavljeni bodo različni koncepti načrtovanja v gozdarstvu, osnove značilnosti načrtovanja, principi in osnove načrtovanja in zakonski okviri načrtovanja. Poudarjen bo pomen komunikacije med revirnim gozdarjem in lastnikom gozda; predstavljeni bodo tudi vsi zakonski okviri delovanja gozdarstva v Sloveniji ter mesto in vloga lastnika gozda tako z vidika pravic kakor tudi dolžnosti

  4. Gozdna proizvodnja, kot ključen element pridobivanja lesa v gozdu – predstavljene bodo tehnike sečnje (ročna, strojna), osnove delovnih procesov v gozdu,  zdravje pri delu v gozdu, gozdna mehanizacija, gradnja vlak in cest

  5. Anatomija lesa - mikroskopsko in makroskopsko prepoznavanje lesa iglavcev in listavcev

  6. Primarni lesni proizvodi in lesni kompoziti na osnovi masivnega lesa – vrste, postopki izdelave in njihova raba

  7. Lesne plošče za osnovi iveri in vlaken – vrste, postopki izdelave, lastnosti in njihova raba

  8. Tehnologija lesa s poudarkom na vlažnosti lesa, gostoti lesa, mehanskih in viskoelastičnih lastnostih lesa