Upravljanje s populacijami velikih vretenčarjev
Izbrana poglavja iz zoologije kopenskih živali
Ekologija morja
Herpetologija
Matematična biologija
Ekoremediacije
Okoljske tehnologije
Presoja vplivov na naravo in nadzorna služba