Statistika je veda o bolj ali manj množičnih pojavih in še marsičem, kar je motivirano z množičnostjo. Ukvarja se predvsem z metodami za pridobivanje podatkov (pomemben del tega je vzorčenje), povzemanjem podatkov (opisna statistika) in njihovom vrednotenjem/interpretacijo (statistično sklepanje - inferenčna statistika). Temeljno orodje pri slednjem je verjetnostni račun. Pomemben del inferenčne statistike je sklepanje z vzorca na populacijo.

Podatke v statistiko formaliziramo kot vrednosti ene ali več spremenljivk na statistični množici. Najprej se bomo lotili univariatne analize, ki se ukvarja z analizo ene same spremenljivke. Nato bomo šli na bivariatno analizo, ki obravnava povezanost dveh statističnih spremenljivk. Končno bomo povedali še nekaj o regresijski analizi, pri kateri povezanost gledamo nesimetrično - gledamo, kako je ena spremenljivka odvisna od druge. To omogoča tudi napovedovanje.

Biokemija
Nevrološke osnove višjih živčnih funkcij I
Psihološki praktikum
Osnove naravoslovja
Evolucijska psihologija
Psihologija človeškega razvoja 2012/2013
Osnove psihologije
Evolucijska biologija